پیدا

معالجه چشم درد

درخواست حذف اطلاعات

هرگاه چشم ی آزرده باشد، و با اعتقاد صحیح آیت الکرسی بخواند، شفا می یابد.