پیدا

درمان چشم درد

درخواست حذف اطلاعات

حضرت علی علیه السلام به سلمان و ابوذر فرمود: «هنگامی که چشمتان درد می کند بر پهلوی چپ نخو د، و ما نخورید. »