پیدا

توصیه حضرت عیسی علیه السلام برای درمان

درخواست حذف اطلاعات

حضرت علی علیه السلام فرمود: «حضرت عیسی علیه السلام از شهری عبور کرد دید صورت مردم آن شهر زرد و چشمانشان کبود است. آنان از بیماری به آن حضرت بسیار شکایت د. حضرت فرمود: شما گوشت را بدون آن که بشویید می پزید و می خورید، در حالی که هر حیوانی که ذبح می شود جنابتی همراه اوست. آن ها به فرمایش حضرت عمل د و بیماریشان برطرف شد.»